Vedtægter for Arnborg Borgerforening

§1 Foreningens formål

Foreningen er upolitisk og har til formål at varetage Arnborg by og omegns fælles interesser – såsom fælles henvendelse til offentlige myndigheder og andre angående forhold, der har almen interesse og lignende.

§2 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle mænd og kvinder som er fyldt 18 år, som har bopæl i Arnborg by og omegn.

Medlemskontingenter for alle medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.

§3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, hvortil kun medlemmer, der ikke ved generalforsamlingens begyndelse, er i restance med kontingent for det sidst afsluttede regnskabsår er højeste myndighed.  

Bekendtgørelse af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned, sker mindst 8 dage før afholdelsen i Ugeposten eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

På generalforsamlingen følges nedennævnte dagsorden efter valg af dirigent:

1.       Formandens årsberetning.

2.       Regnskabets fremlæggelse.

3.       Valg af bestyrelsesmedlemmer med suppleanter.

4.       Valg af revisorer med suppleanter.

5.       Indkomne forslag.

6.       Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, må indleveres til formanden senest 3 dage før afholdelsen.

De på generalforsamling trufne afgørelser indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter kravets fremsættelse.

§4 Bestyrelsens beføjelser og forpligtelser

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er forpligtet til at varetage foreningens interesser på bedste måde. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og afgår skiftevis 2 og 3, første gang ved lodtrækning.

Genvalg kan ske, men et hvert medlem har ret til at nægte at modtage valg i lige så lang tid, som han har siddet i bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og der skal føres kassebog over alle indtægter og udgifter. Bestyrelsen kan vælge en person udenfor bestyrelsen som kasserer som refererer ind til bestyrelsesformanden.

Regnskabsåret regnes med fortegnelse over formue (tilgodehavende) og gæld pr. 1. oktober og med revisorernes påtegning fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Alle bestyrelsens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, der hver gang underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§5 Revision

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer til at foretage revisionen af foreningens regnskab. Revisorerne har ret til uden forudgående varsel at forlange sig kasseposteringer, bilag og kassebeholdning forevist, ligesom de gennemgår årsregnskabet nøje og påtegner regnskabet herom.

Ved revisionen af årsregnskabet og ved kassere og/eller formandsskifte skal der foretages en kasseopgørelse på den dag, revisionen eller skriftet finder sted. Om alle disse forhold gives påtegning i kassebogen.

Revisorerne afgår efter tur på de ordinære generalforsamlinger, første gang ved lodtrækning.

§6 Afstemningsregler

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Så snart en deltager i forsamlingen forlanger det, skal afstemningen være hemmelig(skriftlig).

Ændringer af foreningens vedtægter, kan dog kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Såfremt den sidste generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afgøres lovændringer ved en ny generalforsamling, der afholdes en halv time senere, og her træffes afgørelsen så ved simpelt stemmeflertal.

§7 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske under iagttagelse af de under §6 om vedtægtsændringer anførte regler. Ved opløsningen skal hele foreningens formue gå til noget som har almen nyttig karakter for byens borgere.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 28/05 og 11/06. 2021.

Tidligere love vedtaget på generalforsamling den 21/10 og 27/11-1974.

Oprindelige love vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. september 1956.